คอมพิวเตอร์ ม.4

มนูญ แฉ่งฉายา

โรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2