คอมพิวเตอร์ ม.5

มนูญ แฉ่งฉายา

โรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2