เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและภารกิจด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม ค่าตอบแทน การธำรงรักษา แรงงานสัมพันธ์ วินัยและการร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต