homeบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
personperson_add
บริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

ผู้สอน
สุรศักดิ์ ไลออน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13658

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

Production and Operation Management ลักษณะและคามสำคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกำลังการ ผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การ จัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการซ่อมและบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุม โครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)