เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรศักดิ์ ไลออน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Production and Operation Management ลักษณะและคามสำคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกำลังการ ผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การ จัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการซ่อมและบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุม โครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต