บริหารการผลิตและการปฏิบัติการ

สุรศักดิ์ ไลออน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

Production and Operation Management ลักษณะและคามสำคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกำลังการ ผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การ จัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการซ่อมและบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุม โครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต