3592102.. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

ประพันธ์ แสงทองดี

มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทำงานระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง