homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
person
อรรถพล วงศ์เลิศวิระยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13660

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการจัดการและการตัดสินใจ การจัดโครงสร้างขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภายในองค์การ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการตัดสินใจและการพิจารณากรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)