ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการจัดการและการตัดสินใจ การจัดโครงสร้างขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภายในองค์การ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการตัดสินใจและการพิจารณากรณีศึกษา