เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการจัดการและการตัดสินใจ การจัดโครงสร้างขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภายในองค์การ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการตัดสินใจและการพิจารณากรณีศึกษา