homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
person
อรรถพล วงศ์เลิศวิระยะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13660

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการจัดการและการตัดสินใจ การจัดโครงสร้างขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภายในองค์การ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการตัดสินใจและการพิจารณากรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)