3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ตลอดจนอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค