3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้สอน

Saranya Wisuttisanwong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13664

สถานศึกษา
ARU

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ตลอดจนอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.