เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีวิจัยทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Business Research ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ โดยอาศักหลักวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย เช่น การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งและ การทดสอบสมมติฐาน ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำวิจัยจากข้อมูลจริงและนำเสนอผลการวิจัยในรูป ของเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์