homeวิธีวิจัยทางธุรกิจ
personperson_add
วิธีวิจัยทางธุรกิจ

ผู้สอน
ยุทนา สันตเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิธีวิจัยทางธุรกิจ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13665

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Business Research ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ โดยอาศักหลักวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย เช่น การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งและ การทดสอบสมมติฐาน ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำวิจัยจากข้อมูลจริงและนำเสนอผลการวิจัยในรูป ของเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)