homeวิธีวิจัยทางธุรกิจ
personperson_add
วิธีวิจัยทางธุรกิจ

ผู้สอน
ยุทนา สันตเวช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิธีวิจัยทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13665

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Business Research ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ โดยอาศักหลักวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย เช่น การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งและ การทดสอบสมมติฐาน ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำวิจัยจากข้อมูลจริงและนำเสนอผลการวิจัยในรูป ของเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)