วิธีวิจัยทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

Business Research ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ โดยอาศักหลักวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย เช่น การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งและ การทดสอบสมมติฐาน ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำวิจัยจากข้อมูลจริงและนำเสนอผลการวิจัยในรูป ของเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์