เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการ ออกแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน