ผู้สอน
สุวิทย์ ไวยกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13666

สถานศึกษา

ARU


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการ ออกแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน