1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นตอนการ ออกแบบและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน