2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่

sineenart weerasawat

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะพื้นฐาน องค์ประกอบและแนวทางในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย การเริ่มต้นธุรกิจ ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อม การจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงานและเอกสารทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพ โดยรวมและมาตรฐานของธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การประเมินผลธุรกิจ และการศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจรรยาบรรณในการจัดการธุรกิจ