เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2500113 การจัดการธุรกิจยุคใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sineenart weerasawat

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ศึกษาลักษณะพื้นฐาน องค์ประกอบและแนวทางในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย การเริ่มต้นธุรกิจ ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อม การจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงานและเอกสารทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพ โดยรวมและมาตรฐานของธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การประเมินผลธุรกิจ และการศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจจรรยาบรรณในการจัดการธุรกิจ