3503111 เทคโนโลยีสื่อประสม

สิริพร อินทสนธิ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและแฟ้มเสียงแบบต่าง ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานด้านสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม ในงานต่าง ๆ การสร้าง ตัดต่อและแก้ไขภาพเคลื่อนไหวและแฟ้มเสียงด้วยโปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนระบบอินเทอร์เน็ต