ภาษีป้าย

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษีป้ายเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น