ภาษีป้าย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษีป้ายเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น