เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษีป้าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาษีป้ายเป็นรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น