การจัดการโลจิสติกส์ 55/1 3583232 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลังการตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม