เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

International Marketing หลักการ แนวคิด และแนวทางในการดำเนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึงระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาด แบบไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การส่งสินค้าเข้า และการลงทุน ในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่าง ประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ