3562402.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและภารกิจด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม ค่าตอบแทน การธำรงรักษา แรงงานสัมพันธ์ วินัยและการร้องทุกข์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต