3522103.. การบัญชีชั้นกลาง 1

วนิดา อินทรลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูล