เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3541101.. หลักการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด และศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์การ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อสังคม เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ