เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3503218 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบงานด้านการบัญชี บุคคล การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาเกี่ยวกับการนำระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรไปใช้ การจัดเตรียมองค์กรเพื่อรองรับระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร