เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3543110 การบริหารช่องทางการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่าย การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ลักษณะและวิธีการดำเนินงานของสถาบันธุรกิจประเภทต่าง ๆที่เข้ามาปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มคนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและส่งเสริมคนกลาง การควบคุม และการประเมินผลระบบการจัดจำหน่าย