เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Electronic Commerce แนวคิดพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ระบบรักษาความปลอดภัย แนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา