home3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
chutima nimnual
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3503211 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13687

สถานศึกษา
ARU

คำอธิบายชั้นเรียน

Electronic Commerce แนวคิดพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ระบบรักษาความปลอดภัย แนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)