3542403. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

Intergrated Marketing Communication ความหมายกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทาง การตลาด ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริม การตลาด การโฆษณา และการเลือกสื่อสำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การวัด ความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด การขายโดยพนักงานขาย จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด