เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3542403. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Intergrated Marketing Communication ความหมายกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทาง การตลาด ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริม การตลาด การโฆษณา และการเลือกสื่อสำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การวัด ความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด การขายโดยพนักงานขาย จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด