3564913 การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน

สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย อาชีพการงาน มลภาวะสภาพสังคมและ ความเครียด ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีพในปัจจุบันให้มีความ เป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งมาตรฐานสากลต่าง ๆ (ISO) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance)