เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3564913 การจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ศึกษาในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย อาชีพการงาน มลภาวะสภาพสังคมและ ความเครียด ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีพในปัจจุบันให้มีความ เป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งมาตรฐานสากลต่าง ๆ (ISO) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance)