เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3563732 การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริหารงานในองค์การ แนวความคิดทฤษฎีการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารที่เป็นคำพูด และไม่เป็นคำพูด องค์การกับการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในกลุ่ม กิจกรรมการสื่อสารในและนอกองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อการจัดการและการแก้ปัญหาในการสื่อสาร กระบวนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ