เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนและการบริหารโครงการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การประเมินผลโครงการ