เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : บัญชีการเงิน หรือ การบัญชีขั้นต้น และ การเงินธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและการตัดสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยศึกษาเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนรวม การบัญชีต้นทุนผันแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กำไร และการจัดทำงบประมาณ