3564912. การจัดการความรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

Knowledge Management ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการนำเอาแนวทางการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน