เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3564912. การจัดการความรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Knowledge Management ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการนำเอาแนวทางการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน