home3564912. การจัดการความรู้
personperson_add
3564912. การจัดการความรู้

ผู้สอน
วรปภา มหาสำราญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3564912. การจัดการความรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13696

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Knowledge Management ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือในการจัดการความรู้ และการนำเอาแนวทางการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)