3563207 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

******