3563207 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

******