3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การประเมินผลโครงการ