home3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
personperson_add
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

ผู้สอน
สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13698

สถานศึกษา
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การประเมินผลโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)