เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CSC2106/COM3205 Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

ใช้ร่วมกับวิชา COM3205  Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรเดียวกันของปี ๒๕๔๙

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๒/๒๕๕๔
  • TBA