homeCSC2106/COM3205 Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
personperson_add
CSC2106/COM3205 Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CSC2106/COM3205 Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
137

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

ใช้ร่วมกับวิชา COM3205  Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรเดียวกันของปี ๒๕๔๙

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๒/๒๕๕๔
  • TBA

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)