CSC2106/COM3205 Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชาที่เผยแพร่ในชั้นเรียนและเว็บรายวิชา/สาขา

ใช้ร่วมกับวิชา COM3205  Human-Computer Interaction ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรเดียวกันของปี ๒๕๔๙

 

 

ภาคการศึกษาที่สอน 

  • ๒/๒๕๕๔
  • TBA