3583161 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งInsurance on Transport Industry

sineenart weerasawat

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก เป็นต้น เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องประเภทของกรมธรรม์ และสัญญาประกันภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันภัยสินค้าจากการขนส่งทั้งกระบวนการ