ภาษีธุรกิจเฉพาะ

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

http://www.rd.go.th/publish/6225.0.html แบบแสดงรายการภาษี


เป็นภาษีที่เก็บจากธุรกิจเฉพาะ