เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

http://www.rd.go.th/publish/6225.0.html แบบแสดงรายการภาษี


เป็นภาษีที่เก็บจากธุรกิจเฉพาะ