ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวอย่าง ประกาศเรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากโรงเรือนและที่ดินที่ใช้เกี่ยวเนื่องกัน