เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ตัวอย่าง ประกาศเรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากโรงเรือนและที่ดินที่ใช้เกี่ยวเนื่องกัน