เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

อรกช เก็จพิรุฬห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความรู้ทางเศรษฐกิจ ในชีวิตประจำวัน