เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความรู้ทางเศรษฐกิจ ในชีวิตประจำวัน