มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา