มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

Course Description

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา