มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา