English23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โกสุม ใจบุญ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่อง ข้อความ ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน