ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

วัลภา วิชัยสร

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย