เคมีเพิ่มเติม ม.4

ณัฐกฤตา โต่นวุฒิ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุและสารประกอบ