เคมีเพิ่มเติม ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐกฤตา โต่นวุฒิ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุและสารประกอบ