เทเบลเทนนิส ม.1/1 - 1/3

นายเศกสรรค์ ต่างใจเย็น

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถทราบประวัติความเป็นมาของเทเบลเทนนิสได้

2.สามารถฝึกทักษะการเล่นได้