เทเบลเทนนิส ม.1/1 - 1/3

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถทราบประวัติความเป็นมาของเทเบลเทนนิสได้

2.สามารถฝึกทักษะการเล่นได้