ศิลปะพื้นฐาน ชั้น ม.1

สำราญ แพงสอน

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เก่งดี มีสุข