ชีววิทยา

นรินนา อุทัยคำ

โรงเรียนเมือเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีววิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต