วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริมาณทางฟิสิกส์ พลังงานความร้อน ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศในชีวิตประจำวัน