งานประดิษฐ์ใบตอง ม.2

เดือนเพ็ญ โต่นวุธ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความสำคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ใบตอง