งานประดิษฐ์ใบตอง ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดือนเพ็ญ โต่นวุธ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

อธิบายความสำคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ใบตอง