ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5

นางภคมน แก้วสังข์

โรงเรรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรู้และเข้าในในเรื่องสืบสานผญานำพาสำนวนไทย