ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4

เจนจิรา อันพิมพา

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนที่แนวตรงในหนึ่งมิติ