ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.1

เหมวรรรณ ศรีบุญเรือง

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยมีความสำคัญกับการใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน