งานเกษตร ชั้น ม. 1

สม บัณฑิต

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเอาเศษพืช หญ้าแห้งซากสัตว์มาหมักรวมกัน