สุขศึกษา ชั้นม.6

อนุชา ใจบุญ

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาอันตรายและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน