คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 2-2557 ปวช1.กรMEP

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม