คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 2-2557 ปวช1.กรMEP

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม