เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้

 1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2. พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี