ม.5/1

Course Description

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้

 1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2. พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี