เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเศรษฐกิจ (ECON 3103)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการต่างๆ ของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การศึกษาแบบจำลองของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การวัด และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและทางเลือกต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ