homeการพัฒนาเศรษฐกิจ (ECON 3103)
personperson_add
การพัฒนาเศรษฐกิจ (ECON 3103)

ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาเศรษฐกิจ (ECON 3103)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13760

สถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการต่างๆ ของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การศึกษาแบบจำลองของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การวัด และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและทางเลือกต่างๆ ในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)